RYS HISTORYCZNY

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu powstał w roku 1968 pod nazwą Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów ZWM – późniejszej Armii Krajowej 10. Była to pierwsza, tego typu placówka, w byłym województwie wrocławskim. Funkcję pierwszego dyrektora Ośrodka pełniła p. Józefa Różyło, zaś kierowniczką internatu była p. Janina Grzegorczyk.

W roku 1978 Ośrodek stał się placówką koedukacyjną. Funkcję dyrektora objął p. Władysław Kleszcz, kierownictwo internatu zaś – p. Maria Łyczkowska, która była jednocześnie z-cą dyrektora ds. pedagogicznych w tej szkole

Z dniem 1 września  1983roku, zarządzeniem nr 24/83, Kurator zmienił kwalifikację Ośrodka i powołał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci społecznie niedostosowanych w wieku od 10 do 17 lat.

Od 1 stycznia 1992 funkcjonowały oddzielnie: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obie placówki utrzymały dotychczasowego patrona Janusza Korczaka.

Mianowanie na Dyrektora Ośrodka otrzymała p. Maria Łyczkowska, która z powodzeniem prowadziła placówkę do roku 1998. Ośrodek nie posiadając własnej bazy cały czas korzystał z zaplecza sportowego oraz żywieniowego szkoły.

W roku 1996 powstał w placówce Telefon na ratunek dziecku działający we współpracy z Niebieską Linią – czynny całą dobę i obsługiwany nieodpłatnie przez kadrę pedagogiczną placówki.
W związku z odejściem na emeryturę, po prawie 30 latach pracy w placówce, p. Marii Łyczkowskiej – Dyrektorem Ośrodka został wyłoniony z konkursu – p. Ireneusz Stec.

Od października 1999 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym powstaje Grupa dziennego pobytu dla dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo.

W czerwcu 2001 roku zatrudniono pedagoga – Panią Agnieszkę Bartę, która przejęła w imieniu Starostwa Powiatowego kierowanie dzieci z terenu powiatu do placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych

                W dniu 18 stycznia 2001r Uchwałą Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego użyczono nieruchomości Zespołu Szkół Elektroniczno-Elektrycznych przy ul. Powstańców Śląskich 1 na siedzibę Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Od października 2001 roku kadrę placówki wzmocnił psycholog.

W dniu 01 września 2002r Ośrodek już, jako Specjalny Ośrodek Wychowawczy został przeniesiony do nowych pomieszczeń – znacznie poprawiły się warunki bytowe wychowanków. Uruchomiono hotelik na przypadki kryzysowe oraz kontynuowano przyjęcia interwencyjne dzieci do placówki.

Od 01 września 2003r przekazano do użytku wszystkie pomieszczenia – w placówce funkcjonowały wszystkie ujęte w planie rozwoju formy działalności. Działały trzy grupy opieki całkowitej, dwie grupy dziennego pobytu, hotelik na przypadki kryzysowe i dla ofiar przemocy. Powstała duża świetlica na potrzeby całej społeczności oraz pokój do indywidualnej nauki połączony z wykorzystaniem na bibliotekę.

 W ramach wprowadzania w życie „ Systemu opieki i wychowania dzieci i młodzieży w Powiecie Zgorzeleckim” uchwałą Rady Powiatu z dniem 1 kwietnia 2003r powołano Zespołu Placówek Terapeutycznych pod kierownictwem Pana Ireneusza Steca, w skład, którego weszły powiatowe placówki oświatowe:

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. J.Korczaka w Zgorzelcu

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Bogatyni

- Ośrodek Terapii i Resocjalizacji w Łagowie.

W 2005 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach. Rozporządzenie to nałożyło obowiązek przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2006r. specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci z zaburzonym zachowaniem i niedostosowaniem społecznym w Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze lub Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

W związku z koniecznością dokonania przekształceń, decyzją Rady Powiatu rozwiązano Zespół Placówek Terapeutycznych. Wszystkie placówki wchodzące w jego skład zostały samodzielnymi jednostkami i od 1 września 2006r. funkcjonowały jako: Młodzieżowe OśrodkiSocjoterapii.