KADRA

         

                Obecnie    zatrudniona  kadra posiada przygotowanie w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami. Bardzo ważnym elementem jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i wzbogacanie metod pracy o różne formy terapii i pomocy. Ponieważ placówka prowadzi działania socjoterapeutyczne, niezbędne staje się uzupełnienie kwalifikacji z tego zakresu. Wychowawcy będą zobowiązani do podjęcia kształcenia w tym zakresie.

Przy ogromnych problemach z nauką i opóźnieniu w realizacji obowiązku szkolnego bardzo ważnym elementem jest posiadanie przygotowania z zakresu prowadzenia terapii pedagogicznej przez każdego z wychowawców..Dla zabezpieczenia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania grup dziennego pobytu w „Korczaku” konieczne będzie zatrudnienie na stałe jeszcze jednego wychowawcy. W chwili obecnej osoba taka jest zatrudniona dzięki funduszom uzyskiwanym na realizację tego programu z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu. Jednak istnieje możliwość, iż program może nie uzyskać dalszej akceptacji lub mogą się pojawić problemy z uzyskaniem pieniędzy na jego stałą realizację. Ponieważ ta forma działalności jest bardzo istotna i konieczna, w celu zabezpieczenia jej ciągłej realizacji niezbędne stanie się zatrudnienie pracownika w strukturach Ośrodka.

Ważnym czynnikiem podnoszącym skuteczność pomocy dziecku i rozszerzania możliwości udzielania wsparcia było zatrudnienie psychologa oraz psychoterapeuty. Dotychczasowe doświadczenia wynikające z zatrudnienia psychologa wskazują na konieczność prowadzenia intensywnej pracy z naszymi dziećmi i udzielania im wsparcia i pomocy psychologicznej.