Działalność na rzecz środowiska lokalnego

 

             W działalności palcówki istotnym elementem jest podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów środowiska lokalnego.

Ośrodek w Zgorzelcu pełni rolę centrum pomocy i wparcia, jako placówka wielofunkcyjna. Oprócz działalności opiekuńczo - wychowawczej oferuje szeroki zakres działań skierowanych na pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych  występujących w naszym Powiecie.

            Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu  prowadzi  sprawdzone już formy działania na rzecz społeczności lokalnej.


„ Hotelik na przypadki kryzysowe” – pomieszczenie stworzone na terenie placówki służące do przyjmowania rodzin i osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają na okres przejściowy umieszczenia poza domem. Najczęściej są to ofiary przemocy domowej, matki z dziećmi, które nie mają możliwości znalezienia dla siebie bezpiecznego miejsca. Pobyt taki trwa w zasadzie do 24 godzin, i daje możliwość regulacji sytuacji tej rodziny i uzyskania pomocy ze strony instytucji powołanych do reagowania w takich sytuacjach.

„Grupa dziennego pobytu”- w ramach działań profilaktyczno prewencyjnych działają dwie grupy dziennego pobytu. Jest bardzo dużo dzieci, kierowanych przez pedagogów szkolnych z powodu zaniedbań rodziców jak również pojawiających się problemów z zachowaniem i nauką. Wczesne objęcie ich pomocą i wsparciem pozwala na uniknięcie konieczności umieszczenia w placówce i oderwania od środowiska rodzinnego. Pomocą obejmowane są również rodziny tych dzieci.

„Niebieski Pokój”-przy współpracy z Powiatową Komendą Policji funkcjonuje na terenie placówki pomieszczenie do prowadzenia czynności procesowych w stosunku do nieletnich, którzy są ofiarami lub świadkami czynów karalnych.

Europejski Punkt Pomocy Skazanym i Ofiarom Przestępstw” działa w Ośrodku od września 2004r. Program prowadzony jest przy współpracy z Saksońskim Związkiem Socjalnej Opieki Prawnej w ramach inicjatywy Unii Europejskiej i Republiki Saksonii. Raz w tygodniu w placówce przyjmuje przedstawiciel Saksońskiego Związku Socjalnej Opieki Prawnej, który udziela porad w zakresie załatwienia różnych spraw przez Polaków, którzy weszli w konflikt z prawem na terenie Niemiec. Zainteresowanie działalnością tego punktu jest bardzo duże, zgłasza się wiele osób pragnących uregulować swoje sprawy w Niemczech. Działalność Ośrodka w ramach tej współpracy jest rozszerzana po przez stworzenie nieletnim, których Sąd Niemiecki zobowiązał do odpracowania określonej ilości godzin prac społecznych, takich możliwości na terenie naszej placówki. Daje to możliwość uniknięcia przez nich wyroku skazującego, czy też zapłaty orzeczonej grzywny. Działalność punktuzostała rozszerzona o możliwości prowadzenia mediacji między ofiarą i sprawcą, co pozwala na poza sądowe załatwienie wielu spraw i uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania dla pokrzywdzonego. Pracownik placówki przeszedł szkolenie dla mediatorów i uzyskał uprawnienia do prowadzenia mediacji, również partner ze strony niemieckiej posiada odpowiednie przygotowanie, co pozwala nam na podejmowanie takich działań.

Współpraca z Sądem Rejonowym w Zgorzelcuw zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób dorosłych, wobec których Sąd orzekł karę pieniężną, a one nie są w stanie tego zapłacić. Stwarzamy im takie możliwości, aby mogli odpracować stosowną ilość godzin przeliczanych na konkretną sumę.

Punkt diagnostyczno – konsultacyjny dla dzieci z alkoholowym zespołem płodowym( FAS ),  w ostatnim okresie stwierdza się coraz więcej dzieci z zaburzeniami wynikającymi z  faktu nadużywania alkoholu przez rodziców, szczególnie przez matki w okresie ciąży. Dwie wychowawczynie odbyły szkolenie w zakresie diagnozy, pracy z dzieckiem z FAS i prowadzenia konsultacji dla rodziców tych dzieci.  Wielu wychowanków trafiających do naszej placówki posiada symptomy uszkodzenia przez FAS, istotne jest ich zdiagnozowanie i ustalenia planu pomocy i wsparcia. Bardzo ważnym elementem działalności tego punktu jest prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych, pedagogów, nauczycieli, lekarzy i osób pracujących z dziećmi w zakresie rozpoznawania objawów tego uszkodzenia i zasad postępowania z takim dzieckiem. Uruchomienie tego punktu i sali terapeutycznej do prowadzenia zajęć z dziećmi spotkało się z pełną aprobatą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu i zostało ujęte jako jedno z priorytetowych zadań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki i konkretnych działań pomocowych dla dzieci i ich rodzin.

Punkt Mediacji w sprawach karnych i rodzinnych.W 2007r. został uruchomiony przy Ośrodku Punkt Mediacji w sprawach karnych i rodzinnych. Dyrektor przeszedł odpowiednie szkolenie i został wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. W Punkcie prowadzone mogą też być sprawy między obywatelami Polski i Niemiec ponieważ Pan Mieczysław Landowski, który prowadzi Europejski Punkt Pomocy Osoba Podlegającym Karze przeszedł również odpowiednie szkolenie z zakresu mediacji i ma uprawnienia do ich prowadzenia.