PRZYJĘCIA DO MOS

Konto główne Bank Milennium:
64 11 60 22 02 0000 0001 7458 3162
Wpłata 40 zł z dopiskiem „za testy narkotykowe”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.
Pobyt dziecka w internacie, oraz nauka w szkole są bezpłatne. Odpłatne jest jedynie wyżywienie dziecka, naliczane za dzień pobytu dziecka w placówce. Obecnie stawka żywieniowa wynosi 13 zł (dziennie). Ponadto rodzice ponoszą koszty zakupy podręczników, odzieży, obuwia i innych niezbędnych dziecku rzeczy.

Procedura przyjęcia
Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego z zastosowaniem poniższej procedury:
1. Kontakt telefoniczny
Kontakt telefoniczny lub osobisty z placówką, w celu zweryfikowania czy jest wolne miejsce w danej grupie/klasie.
2. Dostarczenie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Przesłanie faxem (75 64 92 564) / mailem (sowkorczak@op.pl) lub dostarczenie osobiście kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z kontaktem zwrotnym, celem rozpatrzenia kandydatury dziecka przez dyrekcję placówki.
3. Zgromadzenie potrzebnej dokumentacji:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
- odpis aktu urodzenia ( Urząd Stanu Cywilnego )
- potwierdzenie zameldowania ( Urząd Miasta, Gminy , Biuro Meldunkowe )
- świadectwa z klasy 4,5,6 Szkoły Podstawowej ( dla ucznia do Szkoły Podstawowej - jeśli dotyczy )
- świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach sprawdzianu z OKE ( dla ucznia do Gimnazjum )
- świadectwa z klasy 1,2,3 Gimnazjum ( dla ucznia do Gimnazjum- jeśli dotyczy )
- świadectwo ukończenia Gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu OKE ( dla ucznia do Szkoły Zawodowej )
- 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie
- aktualny wykaz ocen z informacją o frekwencji
Dokumenty opcjonalne:
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach (w przypadku kontaktu ze specjalistą )
- wypisy ze szpitala ( w przypadku pobytu w placówkach leczniczych )
- opinie psychologiczno-pedagogiczne ( jeśli zostały wydane )
- opinia pedagoga lub wychowawcy ze szkoły macierzystej ( jeśli zostały wydane)
- opinia kuratora sądowegol ( jeśli jest prowadzony nadzór )
- inne orzeczenia ( jeśli zostały wydane )
- dowód osobisty, paszport lub potwierdzenie złożenia wniosku o dowód lub paszport.
- przed przyjazdem wychowanka do placówki wplata na konto główne 40 zł z dopiskiem „za testy narkotykowe”. Nie ma możliwości wpłaty na miejscu.

4. Rozmowa wstępna
Po zapoznaniu się przez Dyrekcję placówki z dokumentacją, rodzic/opiekun prawny, może zostać zaproszony do Ośrodka wraz z dzieckiem na rozmowę wstępną, która ma celu weryfikację podanych informacji, wstępną diagnozę, zapoznanie z zasadami funkcjonowania placówki oraz odpłatności za pobyt.
Po wstępnej weryfikacji dokumentów i decyzji o przyjęciu dziecka do placówki wszystkie w/w dokumenty rodzice/opiekunowie prawni składają w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta wg miejsca swojego zamieszkania. Dokumenty wraz z wnioskiem rodzica o umieszczeniu w MOS im. J. Korczaka zostają przesłane do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, gdzie zostanie wydane skierowanie do naszej placówki.
5. Przyjęcie
Należy skontaktować się w celu ustalenia terminu przyjęcia nieletniego do placówki po otrzymaniu skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Rodzic/opiekun prawny otrzyma również wykaz niezbędnych przedmiotów i artykułów szkolnych, w które należy wyposażyć dziecko/podopiecznego.


Jak wyposażyć dziecko?
Dziecko w trakcie przyjęcia powinno być wyposażone w następujące rzeczy:
- Ubrania i obuwie odpowiednie dla pory roku i do poruszania się po internacie
- Strój sportowy i kąpielowy
- Środki higieny osobistej
- Zeszyty i przybory piśmiennicze
-Kieszonkowe

WAŻNE!!!

Dziecko może posiadać urządzenia elektroniczne: telefon komórkowy (przechowywany w depozycie i wydawany za pozwoleniem wychowawcy o określonych porach), przenośne odtwarzacze muzyki, laptop, itp.
Placówka ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w depozycie!!!